Larawan magagandang asal ng isang pamilya

Nagtutulung-tulong ang mga kasapi ng mag-anak sa mga gawain dito. Kahit isang beses isang araw, kumaing magkakasalo bilang isang pamilya. Kapag magpapatayo ng bahay, laging isipin na maglagay ng ilang bagay sa ilalim ng bawat haligi o poste ng bahay, gaya ng mga lumang barya at mga medalyang pangrelihiyoso.

Ang ibig sabihin ng igalang ang mga magulang ay mahalin sila at magpitagan sa kanila. Magtrabaho bilang isang pamilya sa isang proyektong pang-eskwela o pangkomunidad, gaya ng pamumulot ng basura.

Kung walang ama sa tahanan, ang ina ang namumuno sa pamilya. Nagpapasalamat araw-araw sa Panginoon si Mina. Kung gusto mong umalis agad ang mga bisitang hindi kanais-nais sa iyong bahay, patago kang magsabog ng asin palibot sa iyong bahay at sila ay agad na aalis.

Inaalagaan at minamahal ng bawat miyembro ng mag-anak ang matandang kasapi nito. Just in case, kong minsan di maiiwasan namano may problema family problem. If you move to a new home one day before the new moon, you will never go hungry. Magsabi ng anumang positibo sa bawat miyembro ng pamilya araw-araw.

Dapat nilang sundin ang mga kautusan at makipagtulungan sa iba pang mga miyembro ng pamilya. Naghahanda ng meryenda si Gng. Laging lumipat sa bagong bahay sa araw ng Miyerkules o Sabado. Iyan ay likas na katangian ng isang Pilipino. Nagpapakita ang mga Pilipino ng magandang pagtanggap kapag nagsisilbi ng marami at mamahaling mga pagkain.

Kabanata 37: Mga Responsibilidad ng Pamilya

Dumalo sa miting ng mga magulang, sa isang pangyayaring pang-isport o pang-eskuwela, at sa mga seremonyang kumikilala ng tagumpay ng isang miyembro ng pamilya. Packer ang kababaihan na hindi nagkaroon ng sarili nilang mga anak ngunit sinikap na alagaan ang mga anak ng iba.

Mga Katangian ng Pilipino Maraming katangian ang mga Pilipino na dapat ipagmalaki. Tumutulong so Aling Betty kay Aling Tinay sa pagluluto ng pagkain para sa kaarawan ng kanyang anak.

Maraming paraan para maipakita ang pananagutan at mapanatiling ligtas, malusog at maligaya ang pamilya. Tumatawag ang magkakapit-bahay ng bayanihan kapag may malaking gawain isasagawa sa maikling panahon. Kapag nangyari ito, hindi dapat sumuko at mawalan ng pag-asa ang mga magulang.

Kung gagampanan nating lahat ang ating bahagi, walang hanggan tayong magkakasama-sama. Ano ang ipinakikitang katangian ng mga sumusunod na Pilipino: Nagtutulung-tulong ang mga kasapi ng mag-anak sa mga gawain dito. Lalong nagiging mahirap ang gawain pagnagtulungan.

Nagbibigay pa sila kung minsan ng mga regalo kapag paalis na ang kanilang mga panauhin. Pagpapatayo ng Bahay Constructing a House Kung magpapatayo ng bahay, laging magsimula sa kabilugan ng buwan. Tungkulin din ng ama na tustusan ang pisikal na mga pangangailangan ng kanyang pamilya, tinitiyak na mayroon sila ng kinakailangang pagkain, tirahan, damit, at edukasyon.

Ang mga piyesa ng musika, medalya, at mga barya ay magngangalaga ng pagkakaisa at katahimikan sa loob ng bahay. Nagpapakita ng paggalang ang mga Pilipino sa paggamit ng po at opo. Iyan ang nagpapakita kung paano nagkakaisa ang mga mag-anak na Pilipino.

Ang mga sumusunod ay deskripsyon kung paano at kailan nila ipinakikita ang mga katangian na ito: Kimball na dapat matutong magtrabaho ang mga bata at makibahagi sa mga responsibilidad sa tahanan at bakuran.

Kalimitang ginagawa ito tuwing panahon ng pagtatanim at pag-aani at sa paglilipat ng isang bahay sa ibang lugar. Tumatawag ang magkakapit-bahay ng bayanihan kapag may malaking gawain isasagawa sa maikling panahon.

Ang isang bisita ay hindi dapat umalis ng isang bahay habang ang pamilya doon ay kumakain pa, dahil ang pagbubukas ng pinto ay magiging sanhi ng pagkawala ng lahat ng magandang swerte ng pamilya. Otherwise, death will occur in that house.

Nagbabala ang Panginoon na kung hindi itinuturo ng mga magulang sa kanilang mga anak ang pananampalataya, pagsisisi, binyag, at kaloob na Espiritu Santo, ang kasalanan ay mapupunta sa ulo ng mga magulang.

Bees found inside the house will bring fortune and good luck to its occupants. Kung hindi, may mamamatay sa bahay na iyon. Sa patnubay ng namumunong lider ng priesthood, maaari siyang magbasbas ng mga sanggol, magbinyag, magkumpirma, at magsagawa ng mga ordenasyon sa priesthood.

Pagtupad ng Ating Tungkulin sa Diyos [aytem bilang ], pahina 44; at Tapat sa Pananampalataya:kalagayan ng isang lipunan at ang pag-uugali o reaksyon nito sa isang isyung napapanahon. Sa patuloy na “pag-iisang kahig, isang tuka” ng karamihan ng mga Pilipino, nahihirapan itong paunlarin hindi lang.

Larawan Magagandang Asal Ng Isang Pamilya. Kaugalian Ng Mga Pilipino Live Search Nais ng mga Pilipino ang Malusog na Puso Magkaroon ng Malusog na Pamumuhay-Ibigay ang Makikita ninyo sa talaan ng pagkain ang kaugalian tungkol sa pagkain. Sa pamamagitan ng mga propeta ipinaliwanag ng Panginoon kung ano ang dapat maging asal at damdamin sa isa’t isa ng mga ama, ina, at mga anak.

Saan makahihingi ng tulong ang mga magulang na mag-isang nagtataguyod ng kanilang pamilya? Mga Responsibilidad ng Ama. Anong magagandang halimbawa ang nakita ninyo sa mga amang nagpapalaki ng.

Iyan ay likas na katangian ng isang Pilipino. Ang karaniwang tawagan sa pagtutulungang ito ay bayanihan. Tumatawag ang magkakapit-bahay ng bayanihan kapag may malaking gawain isasagawa sa maikling panahon. Isang magandang pag-uugali ng mga Pilipino ang paghalik sa kamay o pisngi at pagmamano sa matatanda.

Isang paraan ito ng paggalang. Karaniwang ginagawa ito ng mga bata matapos magdasal ng orasyon, pagkagaling sa simbahan, bago umalis ng bahay, kapag may dumadating o bumisitang kamag-anak o matanda, at kapag nakita at nasalubong nila ang kanilang ninong at ninang.

Inaalagaan at minamahal ng bawat miyembro ng mag-anak ang matandang kasapi nito.

Mabuting Pagtanggap at Pakikitungo Kilala ang mga Pilipino sa mabuti at magiliw na pagtanggap. Pagsama-sama ng Pamilya Karamihan sa mga mag-anak na Pilipino ay may maganda at malapit na pagsasama-sama.3/5(4).

Download
Larawan magagandang asal ng isang pamilya
Rated 0/5 based on 39 review